Privacyverklaring

Privacyverklaring

vertaalbureauTurks.nl respecteert de privacy van opdrachtgevers. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die vertaalbureauTurks.nl verwerkt voor het verstrekken van offertes, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten en voor het voeren van de bijbehorende administratie:

 • Voor- en achternaam
 • Indien van toepassing: bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam en huisnummer, postcode of postbusnummer)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Voor het uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten verwerkt vertaalbureauTurks.nl persoonsgegevens uit de tekst die u ter vertaling aanbiedt: deze persoonsgegevens worden gelezen en vertaald, en op een veilige manier bewaard.

Bewaartermijn

vertaalbureauTurks.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van diensten, zullen uw persoonsgegevens vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

vertaalbureauTurks.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van vertaalbureauTurks.nl, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. vertaalbureauTurks.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die gebruikt worden

vertaalbureauTurks.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

 • U hebt het recht om de persoonsgegevens die vertaalbureauTurks.nl van u verwerkt in te zien.
 • U hebt het recht om de persoonsgegevens die vertaalbureauTurks.nl van u verwerkt te wijzigen.
 • U hebt het recht om vertaalbureauTurks.nl te vragen minder persoonsgegevens van u te verwerken. Voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met belastingwetgeving, zal vertaalbureauTurks.nl hier gehoor aan geven.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • U hebt het recht om de persoonsgegevens die vertaalbureauTurks.nl van u verwerkt te ontvangen.

vertaalbureauTurks.nl reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door vertaalbureauturks.nl, dan kunt u in eerste instantie contact met vertaalbureaTurks.nl via vertaalbureauturks@gmail.com Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

vertaalbureauTurks.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier

Aanpassen privacyverklaring

vertaalbureauTurks.nl behoudt zich recht voor deze privacyverklaring te wijzigen wanneer wet- en regelgeving of de dienstverlening daarom vraagt.